Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Okien
PDF do sciagniecia

PREAMBUŁA
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Okien (OSPO) urzeczywistnia wolność zrzeszania zagwarantowaną przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polski zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Utworzenie stowarzyszenia jest motywowane chęcią aktywizacji życia publicznego poprzez umożliwienie rozwijania indywidualnych zainteresowań, wyrażanie własnych poglądów dotyczących preferencji technicznych oraz pogłębianie wiedzy na temat produkcji okien.

1.
Postanowienia ogólne
1.1.
Stowarzyszenie zostało utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, pod nazwą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Okien zwane w dalszej części Statutu „OSPO” lub „Stowarzyszenie”.
1.2.
W zakresie nieuregulowanym w statucie stosuje się przepisy ustawy wskazanej w punkcie poprzedzającym.
1.3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
1.4.
Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.
1.5.
Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.
1.6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
1.7.
W celu zapewnienia sprawniejszego i skuteczniejszego realizowania celów i zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
1.8.
Stowarzyszenia działa na terytorium Polski, przy czym dla w celu realizacji celów statutowych zasięg ten może zostać rozszerzony na terytoria innych państw.
PDF do sciagniecia

2.
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji
2.1.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które zostało utworzone w celach:
2.1.1.
Stworzenia platformy wymiany informacji dla osób zawodowo związanych z produkcją okien.
2.1.2.
Wspierania i rozwoju nowoczesnych rozwiązań do zastosowań w produkcji okien.
2.1.3.
Kreowania procedur i zaleceń w dziedzinie projektowania, doboru oraz wykonawstwa okien w nowoczesnym budownictwie.
2.1.4.
Występowania jako wspólna organizacja przed organami administracji państwowej, samorządowej i branżowej.
2.1.5.
Wspieranie rozwiązań energooszczędnych i innowacyjnych i współpraca w celu powszechnego ich zastosowania w praktyce.
2.2.
Cele Stowarzyszenia wskazane w pkt 2.1 Statutu realizowane będą poprzez poniższe działania:
2.2.1.
Promocja nowoczesnych rozwiązań z branży okiennej poprzez organizację corocznego spotkania branżowego „Wybieram Okna!”.
2.2.2.
Stała współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi kreującymi prawo oraz nadzorowanie zgodnego z prawem stosowania przepisów z branży budowlanej, dotyczących w szczególności okien w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
2.2.3.
Wprowadzenie i promocja branżowych rozwiązań i regulacji prawnych, w tym kodeksu etyki branżowej (good practices).
2.2.4.
Organizacja szkoleń.
PDF do sciagniecia

2.2.5.
Wydawanie biuletynów, poradników, wytycznych i zaleceń branżowych.
2.2.6.
Wprowadzenie zapisów legislacyjnych wspierających zastosowanie zarówno przez deweloperów, jak i indywidualnych klientów energooszczędnych produktów poprzez wprowadzenie określonego rodzaju ulg przy ich zastosowaniu.
3.
Członkostwo w Stowarzyszeniu
3.1.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
3.1.1.
Członków zwyczajnych.
3.1.2.
Członków wspierających.
3.1.3.
Członków honorowych.
3.2.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych.
3.3.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, mająca miejsce zamieszkania poza granicami Polski.
3.4.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski lub poza jej granicami, której przedmiotem działalności jest produkcja okien.
3.5.
Stowarzyszenie może nadawać członkom zwyczajnym członkostwo honorowe. Nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
3.6.
Osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu jest obowiązana do złożenia pisemnej deklaracji zawierającej wolę przystąpienia do Stowarzyszenia oraz oświadczenie, w którym zobowiązuje się opłacania składek członkowskich.
PDF do sciagniecia

3.7.
Deklaracja składana przez osoby fizyczne musi dodatkowo zawierać:
3.7.1.
Imię i nazwisko.
3.7.2.
Datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL.
3.7.3.
Adres zamieszkania.
3.7.4.
Przebieg pracy zawodowej oraz opis doświadczenia posiadanego w branży budowlanej.
3.8.
Deklaracja składana przez osoby prawne musi dodatkowo zawierać:
3.8.1.
Nazwę (firmę).
3.8.2.
Siedzibę i adres.
3.8.3.
Numer NIP.
3.8.4.
Załącznik – odpis z właściwego rejestru.
3.9.
Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji przez osobę ubiegającą się o członkostwo.
3.10.
O podjętej uchwale należy niezwłocznie powiadomić osobę ubiegającą się o członkostwo. W wypadku podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, osoba ubiegająca się o członkostwo może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 60 dni od doręczenia jej zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Decyzja Zebrania jest ostateczna.
3.11.
Każdy członek wspierający może ustanowić po jednym przedstawicielu, który staje się członkiem zwyczajnym. Przedstawicielowi członka wspierający przysługują pełne prawa zwyczajnego, a w szczególności czynne i bierne prawo wyborcze.
PDF do sciagniecia

4.
Partnerzy Stowarzyszenia
4.1.
Stowarzyszenie może nadawać podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą powiązaną z produkcją okien status Partnera OSPO albo status Partnera Strategicznego OSPO.
4.2.
Prawa i obowiązki Partnera OSPO oraz Partnera Strategicznego OSPO oraz zasady ustania lub zawieszenia partnerstwa szczegółowo określają Regulamin Partnerstwa OSPO oraz Regulamin Partnerstwa Strategicznego OSPO.
4.3.
Partnerzy OSPO oraz Partnerzy Strategiczni OSPO nie są członkami Stowarzyszenia.
4.4.
Firma ubiegająca się o status Partnera OSPO albo status Partnera Strategicznego OSPO jest obowiązana do złożenia pisemnego wniosku o nadanie jej takiego statusu, zawierającego zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Partnerstwa OSPO albo Regulaminu Partnerstwa Strategicznego OSPO. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia.
4.5.
Nadanie statusu Partnera OSPO albo Partnera Strategicznego OSPO następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 4.2 Statutu.
4.6.
O podjętej uchwale Zarządu należy niezwłocznie powiadomić firmę ubiegającą się o status partnera. W wypadku podjęcia uchwały odmawiającej nadania statusu partnera, wnioskujący o taki status, może wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie do 60 dni od doręczenia zawiadomienia o odmowie nadania statusu. Ponowna decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
PDF do sciagniecia

5.
Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia
5.1.
Członek zwyczajny ma w szczególności prawo do:
5.1.1.
Udziału i głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
5.1.2.
Wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia (bierne i czynne prawo wyborcze).
5.1.3.
Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków, co do spraw objętych jego działalnością oraz żądania informacji odnośnie sposobu ich załatwienia.
5.1.4.
Korzystania z lokalu Stowarzyszenia i urządzeń technicznych, które się w nim znajdują.
5.1.5.
Otrzymywania pomocy w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia.
5.1.6.
Posiadania legitymacji Stowarzyszenia.
5.2.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
5.2.1.
Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności normujących sferę budownictwa, a także przestrzegać postanowień statutu.
5.2.2.
Godnie reprezentować Stowarzyszenie.
5.2.3.
Podejmować wszelkie działania konieczne dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5.2.4.
Szanować mienie Stowarzyszenia.
5.2.5.
Promować Stowarzyszenie i zabiegać o poparcie jego działalności przez opinię publiczną.
5.2.6.
Terminowo uiszczać składki członkowskie.
PDF do sciagniecia

5.3.
Członek wspierający ma obowiązek:
5.3.1.
Aktywnie wspierać realizację celów Stowarzyszenia poprzez tworzenie zaplecza organizacyjnego i finansowego Stowarzyszenia.
5.3.2.
Opłacać terminowo składki członkowskie.
5.3.3.
Przestrzegać postanowień Regulaminu Członków Wspierających.
6.
Ustanie i zawieszenie członkostwa
6.1.
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
6.1.1.
Pisemnej deklaracji członka w zakresie wykreślenia go z listy członków.
6.1.2.
Śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych.
6.1.3.
Likwidacji członka będącego osobą prawną.
6.1.4.
Wykluczenia.
6.2.
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
6.2.1.
Nieuiszczenia składek za rok kalendarzowy do końca lutego tego roku.
6.2.2.
Trwałego zaprzestania finansowego wspierania Stowarzyszenia przez członka wspierającego.
6.2.3.
Rażącego naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień statutu lub uchwał Stowarzyszenia.
6.3.
Zawieszenie członka w jego prawach (zawieszenie członkostwa) następuje w przypadku nieuiszczenia przez niego składek za rok kalendarzowy do końca stycznia tego roku.
6.4.
Zawieszenie i przywrócenie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd i doręczonej zawieszonemu członkowi.
PDF do sciagniecia

7.
Majątek Stowarzyszenia
7.1.
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpłat pochodzących od podmiotów posiadających status Partnera OSPO albo Partnera Strategicznego OSPO, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
7.2.
Składki członkowskie są uiszczane przez członków zwyczajnych i wspierających z góry za rok kalendarzowy do końca stycznia tego roku, pod rygorem zawieszenia członkostwa, a następnie automatycznego wykluczenia członka.
7.3.
Nowoprzyjęty członek wspierający opłaca składkę wyliczoną odpowiednio do czasu (ilości miesięcy), jaki pozostał do końca roku.
7.4.
W przypadku skreślenia z listy członków składka wpłacona za rok bieżący nie podlega zwrotowi.
7.5.
Zasady finansowania Stowarzyszenia przez Partnerów OSPO oraz Partnerów Strategicznych OSPO regulują regulaminy powołane w pkt 4.2 statutu.
7.6.
Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz dochodów z ofiarności publicznej następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7.7.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
7.8.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
7.8.1.
Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
7.8.2.
Wydawanie książek PKD 58.11.Z
7.8.3.
Wydawanie gazet PKD 58.13.Z
PDF do sciagniecia

7.8.4.
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
7.8.5.
Działalność w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z
7.8.6.
Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59
7.8.7.
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej PKD 73
7.8.8.
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
7.8.9.
Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
7.8.10.
Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
7.9.
Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
8.
Organy Stowarzyszenia
8.1.
Organami Stowarzyszenia są:
8.1.1.
Walne Zebranie Członków.
8.1.2.
Zarząd.
8.1.3.
Komisja Rewizyjna.
8.2.
Uchwały organów Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej.
8.3.
Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.
8.4.
Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, na drugim terminie Zebrania uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych, bez względu na ilość obecnych osób.
PDF do sciagniecia

9.
Walne Zebranie Członków
9.1.
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
9.2.
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą osobiście członkowie zwyczajni. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, określone regulaminami uchwalonymi zgodnie z niniejszym statutem.
9.3.
Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej raz w roku.
9.4.
Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 (jednej trzeciej) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
9.5.
Wraz z podjęciem uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków przedstawia się proponowany porządek obrad Zebrania.
9.6.
Propozycje odnośnie wprowadzenia spraw nieobjętych proponowanym porządkiem prac mogą być składane Zarządowi najpóźniej na 7 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków.
9.7.
O terminie, miejscu zwołania Zebrania Członków oraz o proponowanym porządku prac Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przez terminem Zebrania.
9.8.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
9.8.1.
Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia uchwalonego przez Zarząd.
9.8.2.
Uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania Członków.
9.8.3.
Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
9.8.4.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9.8.5.
Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
PDF do sciagniecia

9.8.6.
Uchwalanie zmian statutu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
9.8.7.
Ustalanie wysokości składek dla członków zwyczajnych i członków wspierających, w ramach uchwały zatwierdzającej budżet na kolejny rok obrotowy.
9.8.8.
Uchwalanie Regulaminu Członków Wspierających.
9.8.9.
Uchwalanie Regulaminu Partnerstwa OSPO i Regulaminu Partnerstwa Strategicznego OSPO oraz ustalanie relacji i zobowiązań finansowych pomiędzy Stowarzyszeniem a Partnerami, w ramach uchwały zatwierdzającej budżet na kolejny rok obrotowy.
9.8.10.
Rozwiązanie Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie.
9.8.11.
Nadawanie honorowego członkostwa, na wniosek Zarządu.
9.9.
Szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania Walnego Zebrania Członków określa Regulamin Walnego Zebrania Członków uchwalany przez Zebranie na pierwszym posiedzeniu po rejestracji Stowarzyszenia.
10.
Zarząd
10.1.
Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym jednego Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
10.2.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
10.3.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je w stosunkach zewnętrznych.
10.4.
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa łącznie dwóch członków Zarządu.
10.5.
Zarząd ma prawo udzielenia pełnomocnictw rodzajowych.
PDF do sciagniecia

10.6.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
10.7.
Zarząd gospodaruje majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. Zgody Walnego Zebrania Członków wyrażonej w uchwale wymagają nw. czynności:
10.7.1.
Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości.
10.7.2.
Nabycie, zbycie lub objęcie akcji bądź udziałów w spółce.
10.7.3.
Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.
10.7.4.
Zawieranie zobowiązań i rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej 100000 zł (sto tysięcy złotych).
10.8.
Do kompetencji Zarządu należy:
10.8.1.
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
10.8.2.
Uchwalanie budżetu i przedstawianie go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.
10.8.3.
Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
10.8.4.
Przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie członków.
10.8.5.
Nadawanie statusu Partnera i Partnera Strategicznego.
10.8.6.
Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności.
10.8.7.
Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań na warunkach określonych Statutem.
10.9.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
10.10.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
10.11.
Kompetencje niezastrzeżone statutem lub przepisami prawa dla innych organów są wykonywane przez Zarząd.
PDF do sciagniecia

11.
Komisja Rewizyjna
11.1.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzy) osób.
11.2.
Kadencja Komisji trwa 4 lata. Kadencja pierwszej Komisji trwa 2 lata.
11.3.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
11.3.1.
Kontrola polityki finansowej i budżetowej prowadzonej przez Zarząd.
11.3.2.
Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i opinii w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.
11.3.3.
Reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach z członkami Zarządu.
11.3.4.
Nadzorowanie wykonywania zobowiązań finansowych przez podmioty posiadające status Partnera OSPO albo Partnera Strategicznego OSPO.
11.3.5.
Nadzorowanie opłacania składek przez członków Stowarzyszenia.
11.4.
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
11.5.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani osoby spokrewnione z nimi, spowinowacone lub pozostające we wspólnym pożyciu.
12.
Postanowienia końcowe
12.1.
Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli cele tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.
12.2.
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na skutek podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
12.3.
Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zebranie Członków w uchwale dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia wyznaczy inne osoby. Likwidatorami mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
ul. Smocza 26 | 01-041 Warszawa
tel. 0 22 636 02 82 | office@ospo.org.pl